સમગ્ર ભારતમાં રૂ. 400/- થી વધુ રકમના ઓર્ડર પર શિપિંગ ફ્રી છે.
Shipping will be free if the order amount exceeds Rs.400/- in India.

ઓર્ડરની રકમ રૂ. 400/-થી ઓછી હોય તો -  શિપિંગ-ખર્ચ માત્ર રૂ. 40/- છે . 

If order value below Rs:400/-,Shipping charge  is Rs: 40/- 

કેશ ઓન ડિલીવરી (COD) (By VPP: Delivery takes 7 to 15 Working Days in India)

ખરીદી માટે ચુકવણી વિકલ્પ: (ક્રેડીટ કાર્ડ/ડેબિટ કાર્ડ/નેટ બૅન્કિંગ)

Payment methods for Purchase: (Credit Card / Debit Card / Net Banking)


ડિલિવરી સમયગાળો: 5 - 7 Working days In Gujarat

7 - 10 Working days Outside Gujarat in India.